Bảo Minh công bố doanh thu 3.058 tỷ đồng sau 9 tháng, lãi ròng 165 tỷ đồng

0
86

Nhờ đó, doanh nghiệp này ghi nhận 165 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đạt 95% kế hoạch năm. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.804 đồng.

Năm 2018, Bảo Minh đã đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu 4.318 tỷ đồng, tăng 5-6% so với năm 2017. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc là 3.654 tỷ đồng, tăng 10%; doanh thu nhận tái bảo hiểm là 440 tỷ đồng, tăng 3%; còn doanh thu hoạt động tài chính là 224 tỷ đồng, bằng 83% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế, theo kế hoạch là đạt 172 tỷ đồng.

Được biết thêm, trong 3 năm gần đây, doanh thu của Bảo Minh không ngừng tăng . Cụ thể, năm 2015, Bảo Minh đạt doanh thu 3.359 tỷ đồng; năm 2016, tăng lên 3.750 tỷ đồng và năm 2017 là 4.096 tỷ đồng. Trong hai năm 2015-2016, Bảo Minh đều trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu, 10% bằng tiền mặt; năm 2017 trả cổ tức 10% bằng tiền mặt. Kế hoạch năm 2018, Bảo Minh cũng sẽ trả cổ tức 10% bằng tiền mặt.

Báo cáo số liệu mới nhất từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho thấy 9 tháng năm 2018, thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, với doanh thu ước đạt 93.760 tỷ đồng, tăng 24,63% so với cùng kỳ.

Trong đó doanh thu của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 33.900 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 59.860 tỷ đồng.

Tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 369.848 tỷ đồng, tăng 29,65%, trong đó, tổng tài sản các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 78.338 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 291.510 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp bảo hiểm, tăng 50,93%, ước đạt 77.816 tỷ đồng…

Báo cáo số liệu từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cũng cho thấy 9 tháng qua, các doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 25.151 tỷ đồng, tăng 18,68%, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ chi trả bảo hiểm ước đạt 13.451 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chi trả bảo hiểm ước đạt 11.700 tỷ đồng.

Nguồn bài viết: http://vietnamfinance.vn/bao-minh-cong-bo-doanh-thu-3058-ty-dong-sau-9-thang-lai-rong-165-ty-dong-20180504224215557.htm

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI

Vui lòng viết bình luận của bạn!
Vui lòng điền tên của bạn ở đây!