PVFCCo chốt tỷ lệ chia cổ tức 10%

0
19

Theo PVFCCo, phiên họp thường niên năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông của PVFCCo có sự tham dự của các cổ đông sở hữu 76,13% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. 

Trong chương trình làm việc, Đại hội đã cho ý kiến và biểu quyết về các vấn đề liên quan đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch 2019. Các nội dung này đều được thông qua với số phiếu đồng thuận cao. 

Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, đây là năm thành công của PVFCCo. 

Cụ thể, doanh thu đạt 9.439 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 871 tỷ đồng, vượt kế hoạch đã điều chỉnh và vượt xa so với kế hoạch được thông qua vào phiên họp thường niên năm 2018. 

Với kết quả tích cực này, Đại hội đã thông qua mức chi cổ tức 10% bằng tiền mặt cho năm 2018, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu. 

Năm 2019 dự kiến tình hình sẽ có nhiều khó khăn do giá nguyên liệu đầu vào tiếp tục tăng, nhà máy Đạm Phú Mỹ tạm dừng để bảo dưỡng lâu hơn dự kiến ban đầu, PVFCCo đặt kế hoạch doanh thu 8.645 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 205 tỷ đồng. 

Để đảm bảo mức chia cổ tức vẫn là 10% như năm 2018, PVFCCo đặt mục tiêu tiết giảm mạnh chi phí quản lý bán hàng; thù lao của hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành so với các năm trước. 

Cũng tại phiên họp này Đại hội đồng cổ đông PVFCCo đã bầu bổ sung thêm 1 thành viên Hội đồng quản trị, nâng tổng số thành viên lên 6 người, trong đó có 2 thành viên độc lập.

Nguồn bài viết: https://vietnamfinance.vn/pvfcco-chot-ty-le-chia-co-tuc-10-20180504224222334.htm

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI

Vui lòng viết bình luận của bạn!
Vui lòng điền tên của bạn ở đây!