Quý IV lãi lớn, lợi nhuận cả năm vẫn suy giảm

0
61

TDH vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý IV/2018. Theo đó, trong quý IV, doanh thu thuần của TDH đạt 516 tỷ đồng, tăng 1,9 lần so với cùng kì.

Tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần giảm từ 94% xuống còn 82% nên lợi nhuận gộp tăng gấp 5,4 lần, đạt 89,8 tỷ đồng.

Các loại chi phí trong quý được TDH khống chế, chỉ tăng nhẹ hoặc suy giảm nên lợi nhuận trước thuế quý IV vẫn ở mức cao, đạt 63,3 tỷ đồng. Đây là kết quả tốt so với mức âm 4,3 tỷ đồng của cùng kì năm trước.

Lũy kế cả năm 2018, doanh thu thuần của TDH đạt 1.927 tỷ đồng, tăng 39% so với năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 128 tỷ đồng, giảm 13%.

Doanh thu tài chính trong năm có mức tăng trưởng đáng kể, tăng 36%, đạt 112 tỷ đồng. Tuy nhiên, do khoản thu nhập khác thấp hơn năm trước nên lợi nhuận trước thuế năm 2018 của TDH có sự suy giảm nhẹ, giảm 6%, đạt 109 tỷ đồng.

Về tài sản, tại ngày 31/12/2018, tổng tài sản của TDH là 3.095 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu kì. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 1.621 tỷ đồng, tăng 30%; tài sản dài hạn là 1.474 tỷ đồng, tăng 5,6%.

So với đầu kì, cơ cấu tài sản của TDH ở thời điểm 31/12/2018 không có sư biến động nhiều. Khoản gia tăng đáng kể là hàng tồn kho, tăng 2,5 lần, lên 440 tỷ đồng và “phải thu ngắn hạn khác”, tăng 2,1 lần, lên 621 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của TDH là 1.467 tỷ đồng, tăng 45% so với đầu kì. Nợ ngắn hạn chiếm 81% tổng nợ và tăng 51%, đạt 1.191 tỷ đồng.

Cơ cấu nợ của TDH đáng chú ý với nợ vay ngắn hạn tăng 34%, đạt 602 tỷ đồng. Nợ vay dài hạn cũng có mức tặng tương ứng, lên 237 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của TDH là 1.627 tỷ đồng, giảm gần 3 tỷ đồng so với đầu kì. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 0,9 lần.

Nguồn bài viết: https://vietnamfinance.vn/cong-ty-me-thuduc-house-quy-iv-lai-lon-loi-nhuan-ca-nam-van-suy-giam-20180504224219050.htm

ĐỂ LẠI PHẢN HỒI

Vui lòng viết bình luận của bạn!
Vui lòng điền tên của bạn ở đây!